Doradztwo

Szerokie badania i publikacje oraz światowe raporty o stanie zdrowia wskazują, że grupa schorzeń mięśniowo-szkieletowych (ang. Musculoskeletal Disorders – MSD) jest obecnie najczęstszą przyczyną zgłaszania się na rehabilitację oraz okresowej nieobecności w pracy. MSD to również najczęstsza i najliczniejsza grupa dolegliwości bólowych, dotykająca populację w wieku produkcyjnym, gdzie wskazuje się na przeciążenia statyczne i dynamiczne jako główne czynniki ryzyka wystąpienia dolegliwości bólowych, powstające wskutek długotrwałego utrzymywania „wymuszonej” pozycji. Problem dotyczy zarówno osób wykonujących pracę biurową jak i fizyczną. Wśród schorzeń mięśniowo-szkieletowych dolegliwości bólowe kręgosłupa wskazuje się jako najczęściej występujące (Cieza et al., 2020).

Ponad 20 lat doświadczenia klinicznego pokazuje, że najskuteczniejszą formą leczenia jest zapobieganie. Z tego właśnie względu oferta Fabryki Zdrowia zakłada kompleksowe i szerokie wsparcie przy realizacji i wdrożeniu polityki zdrowotnej dla firm, obejmującej  m.in.:

1. Badanie wstępne

Badanie wykonywane jest przy wykorzystaniu aplikacji – internetowej ankiety Digital Spine Diagnostic (DSD). Badanie obejmuje trzy obszary kręgosłupa: szyjny, piersiowy i lędźwiowy. W 16 pytaniach zapisane są formuły logiczne, na podstawie których badany uzyskuje kwalifikację do programu profilaktyki. Osoby, które udzieliły odpowiedzi wskazujące na ryzyko wysokiej intensywności objawów otrzymują informację o konieczności konsultacji z fizjoterapeutą lub lekarzem.

Niezależnie od rekomendacji, każdy uczestnik badania, na podstawie udzielonych odpowiedzi, ma budowany indywidualny wskaźnik bólu – Functional Pain Index (FPI), na podstawie którego monitorowana jest skuteczność stosowanych procedur.

Badanie jest całkowicie anonimowe, zajmuje kilka minut i jest dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. Indywidualny raport z badania uczestnik może pobrać w formacie PDF lub otrzymać na podany adres mailowy.

2. Raport zbiorczy z wykonanego badania z rekomendacjami oraz propozycją obiektywnych mierników wdrożonych rozwiązań

Raport zbiorczy powstaje na podstawie danych całej grupy objętej badaniem. Daje możliwość oceny stanu zdrowia z identyfikacją rozkładu dolegliwości, m. in. ze względu na wiek,  płeć, czy charakter wykonywanej pracy. Budowany jest też zbiorczy funkcjonalny wskaźnik bólu oraz szacowany spadek produktywności w związku z odczuwanymi dolegliwościami.

Na tej podstawie w raporcie przedstawiane są szczegółowe rekomendacje w zakresie proponowanych rozwiązań, mających na celu poprawę stanu zdrowia oraz mierniki do oceny skuteczności wdrożonych rozwiązań. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie możliwe są do zaproponowania na podstawie wstępnego badania, z uwzględnieniem specyfiki warunków i charakteru wykonywanej pracy oraz deklarowanych problemów zdrowotnych.

3. Szkolenia

Oferta dla firm to autorski program szkoleń „pracuj bez bólu”.

Zakładane pozytywne efekty programów profilaktyki uzyskamy tylko wtedy, gdy osoby nim objęte stosują się do zaleceń i, na przykład, wykonują regularnie program ćwiczeń.

Jest to zawsze najsłabszy punkt każdego programu i nie ma idealnych rozwiązań. Badania i wieloletnie doświadczenie wskazują jednak, że im większa świadomość i wiedza w tym zakresie, tym większa szansa na realizację programu. Z tego względu, nieodzownym elementem każdego programu profilaktyki jest edukacja osób nim objętych. Dlatego w naszej ofercie dla firm znajdziecie Państwo szkolenia „szyte na miarę”, uwzględniające specyfikę i charakter wykonywanej pracy w Państwa firmie, ze zróżnicowaniem na pracę biurową i fizyczną (np. w hali produkcyjnej, przy transporcie). Dowiedz się więcej: fabrykazdrowia.edu.pl/szkolenia

4. Badania kontrolne i monitorowanie efektów

Istotnym elementem mającym wpływ na realizację programu profilaktyki jest częste monitorowanie wyników i reagowanie na potrzeby uczestników. Powtórzenie badania ankietowego w okresach 3-4  miesięcznych daje możliwość relatywnie częstej, ale w sposób nieuciążliwy, weryfikacji indywidulanych i zbiorczych wyników. Powtarzane badania stanowią również silny bodziec motywacyjny uczestników do realizacji programu.

5. Opiekę rehabilitacyjną dla pracowników

Badania z wykorzystaniem aplikacji Digital Spine Diagnostic identyfikują grupę osób, które przed przystąpieniem do programu profilaktyki powinny skorzystać z konsultacji z fizjoterapeutą i podjąć ewentualne leczenie. W naszej ofercie znajdziecie Państwo usługę indywidualnej  rehabilitacji, odpowiadającej Państwa potrzebom i oczekiwaniom, w tym m.in.:

  • Doradztwo i wsparcie w zakresie organizacji nowego lub reorganizacji obecnego podmiotu leczniczego.
  • Konsultacje fizjoterapeutyczne prowadzone w wydzielonym pomieszczeniu na terenie Państwa firmy.
  • Rehabilitacja  prowadzona w bliskiej  lokalizacji we wskazanej placówce partnerskiej.

Zapraszam do kontaktu, zapytaj o warunki współpracy.